Integritetspolicy

Vi på Casa Fonseca AB, org.nr. 559308-0533, är måna om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Med denna integritetspolicy vill vi visa hur vi skyddar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. För att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster åt dig som användare måste vi använda personuppgifter om dig. Denna integritetspolicy gäller dig som är medlem hos oss, d.v.s. har registrerat ett användarkonto på vår hemsida.

Casa Fonseca är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om du har frågor eller tvivel är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finner du på www.casafonseca.se/kontakt

Casa Fonseca använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi använder därför dina personuppgifter för att: 

 • Kunna tillhandahålla och administrera ditt användarkonto 
 • Kunna leverera varor och tjänster i enlighet med våra avtal med dig 
 • Hantera och kvalitetssäkra kundtjänstärenden 
 • Kunna lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge personligt anpassad upplevelse av vår tjänst 
 • Lämna information om och marknadsföra våra och tredje parters produkter och tjänster 
 • Kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event 
 • Utveckla våra tjänster och system och för att genomföra utvärderingar av vår affärsmodell 
 • Förhindra missbruk av våra tjänster, eller för att förhindra, förebygga och utreda brott 
 • Fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)
 • Användaruppgifter, kontaktuppgifter och preferenser
 • Order- och betalningsuppgifter inklusive orderhistorik och ärendehistorik  
 • Meddelanden och samtal mellan medlem och kundtjänst 
 • Uppgifter om hur du använder våra tjänster, t.ex. besökshistorik på hemsidan, IP-nummer och webbläsarinställningar 
 • Vilka kampanjer och erbjudanden som utnyttjats 
 • Förmåner och tillgodohavanden
 • Övrig leveransinformation (t.ex. instruktioner till våra leverantörer)

Vi använder dina uppgifter för att kunna:

 • Administrera och hantera ditt användarkonto
 • Hantera dina beställningar och leverera våra produkter och tjänster till dig på ett så smidigt sätt som möjligt. För att erbjuda dig en så bra kundupplevelse som möjligt använder vi dina personuppgifter för att kunna lämna information via e-post, sms och/eller pushnotiser samt för att anpassa din upplevelse på vår webbsida.
 • Tillhandahålla en så god kundtjänstupplevelse som möjligt. Vi sparar avslutade kundtjänstärenden med relevant information under en tid för att kunna genomföra kvalitetsarbeten.
 • Hantera dina beställningar och leverera våra produkter och tjänster till dig på ett så smidigt sätt som möjligt.
 • Skicka dig marknadsföring, inklusive anpassad direktreklam samt att anpassa innehållet på vår webbsida.
 • Analysera ditt användande av våra tjänster och produkter, statistik, data från genomförda marknadssegmenteringar och kundnöjdhetsutvärderingar. Resultatet av vår analys använder vi sedan som underlag för att förbättra, ersätta eller ta fram nya tjänster, processer eller arbetsmetoder i syfte att möta dina och andra medlemmars förväntningar och önskemål.
 • Vi kan komma att dela information om er i samband med att analyser genomförs av vår affärsmodell av tredje parter. Information delas endast med tredje parter under strikt reglerade former och under begränsad tid. Därutöver sker behandlingen endast på aggregerad nivå i den mån så är möjligt. 
 • Inom ramen för vår tjänst arbeta för att förhindra missbruk av ditt konto och våra tjänster. Vi behandlar därför uppgifter om dig och din användning av våra tjänster för att kunna identifiera bedrägerier, överutnyttjande av rabatter och kampanjer och liknande missbruk av våra tjänster. 
 • Uppfylla våra rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan exempelvis avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och medlemmar om produktåterkallelser, t.ex. vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen och kan hänföras till en enskild individ.
 

5.1 LAGLIG GRUND

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig och grundar sig i tillämplig lagstiftning för att kunna fullgöra avtalet mellan Casa Fonseca och dig som medlem. Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning eftersom vi anser att vårt intresse överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter. Vårt intresse avser:

 • Allmän och segmenterad marknadsföring, information och erbjudanden  (för marknadsföring via e-mail telefon och sociala medier – och för marknadsföring via e-post, SMS, MMS och andra automatiska system om kraven i marknadsföringslagen är uppfyllda).
 • Analys av användningen av våra produkter och tjänster i syfte att förbättra, ersätta eller ta fram nya tjänster, produkter eller affärsmodeller
 • Hindrande av missbruk av ditt användarkonto, dina personuppgifter och våra tjänster.
 

För marknadsföring av tredje parts produkter och tjänster via e-post, SMS och MMS och andra automatiska system baserar vi vår behandling på samtycke.

 

5.2 LAGRINGSTID

I allmänhet, för dig som är medlem hos oss, sparas och används dina personuppgifter under hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader efter avslutat avtalsförhållande. För dig som ännu inte är medlem hos oss har vi rätt att behålla dina uppgifter i syfte att skicka marknadsföring till dig under 3 månader från det att vi fick dina kontaktuppgifter.

Specifikt, för att förhindra missbruk av våra tjänster, eller för att förhindra, förebygga och utreda brott sparas dina personuppgifter under hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader från det att avtalet sades upp eller avslutades. Om du är medlem sparas samtliga uppgifter under minst två år. För övriga besökare  sparas uppgifterna under två år.

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse.

Casa Fonseca ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter.

 • Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, d.v.s. ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning.
 • Du har alltid rätt att kräva att vi slutar att använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
 • Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss. Det innebär att du har rätt att få ut och överföra alla personuppgifter du matat in för att skapa ditt användarkonto hos oss.
 • Du har också alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke när vi behöver ditt samtycke för att få använda dina personuppgifter.
 • Du har rätt att göra eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke är det möjligt att du inte kan använda våra tjänster på avsett sätt.

De personuppgifter vi använder om dig kommer från olika källor. Uppgifter kommer antingen från dig eller genereras under användningen av våra tjänster. För att kunna ingå avtal med oss på Casa Fonseca och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra produkter och tjänster är det ett krav att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Om du inte lämnar de uppgifter vi behöver för att driva vår verksamhet kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig eller tillhandahålla dig våra produkter eller tjänster.

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi samlade in uppgifterna för enligt denna integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backup-er. Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse.

INOM SVERIGE

Casa Fonseca kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till andra koncernbolag samt till IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster, bland annat Budbee AB som hjälper oss att leverera din order, och olika betalningsförmedlare (Klarna, Swish och Stripe) som bistår oss vid hantering av din betalning. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till andra parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser eller liknande. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon. 

 

INOM EU/EES

Casa Fonseca strävar efter att alltid bara behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan vi komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något sådant land kommer vi att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sätt. 

 

UTANÖR EU/EES

Vid överföringar till ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter använder vi oss av EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES. Du finner dessa här: http://ec.europa.eu/justice/data- protection/international-transfers/transfer/index_en.htm. Vid överföringar till mottagare i USA som omfattas av Privacy Shield använder vi oss av denna grund för överföring av dina personuppgifter. Du finner dessa här:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Casa Fonseca har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

Vi på Casa Fonseca använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies bland annat för att förenkla och anpassa våra webbtjänster.

Casa Fonseca har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder i kraft.

Köpvillkor

  1. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Casa Fonseca 559308-0533 (”Casa Fonseca”) och dig som gör en beställning från oss via www.casafonseca.se (”hemsidan”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Casa Fonseca framgår på hemsidan. Villkoren gäller endast för dig som är konsument och som genomför din beställning och därmed köper en vara av oss via hemsidan.
  2. Utöver Villkoren gäller även Casa Fonsecas integritetspolicy. I denna policy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du handlar hos oss.
  3. Du som handlar som privatperson behöver vara över 16 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 16 år krävs målsmans samtycke för att få beställa hos oss.
  4. Vi kan när som helst ändra dessa Villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av Villkoren på hemsidan. Ändringar träder ikraft från det att du har accepterat Villkoren, det vill säga i samband med att du genomför ett nytt köp.
 1. För att kunna genomföra ett köp via hemsidan måste du acceptera Villkoren.

 2. Efter mottagen beställning skickar Casa Fonseca så snart som möjligt en orderbekräftelse till dig via e-post som bekräftar beställningen. Avtal om köp ingås först när Casa Fonseca skriftligen har bekräftat beställningen och du har fått orderbekräftelsen per e-post.

 3. Du är ansvarig för att den information (namn, leveransadress, etc) som du har angivit är korrekt. Vid ofullständig eller felaktig information är kunden skyldig att ersätta eventuella kostnader.

 4. Vi förbehåller sig rätten att neka en beställning, exempelvis om du har angivit felaktiga uppgifter eller beställningen inte går att uppfylla på grund av slutförsäljning.

 5. Observera att vi aldrig restnoterar produkter som tillfälligt är slut. Sådana produkter måste beställas om på nytt vid ett annat tillfälle.

  1. Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- eller skrivfel på hemsidan, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial samt produktbeskrivningar. Casa Fonseca har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på hemsidan och att löpande genomföra produktändringar och förbättringar på hemsidan.
  2. Bilder på hemsidan som visar produkter, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer och inte någon specifikation över produktens egenskaper, funktioner, ursprung eller någon garanti. Casa Fonseca ansvarar inte för information på hemsidan som kommer från en tredje part.
  3. Innehållet på hemsidan är skyddat av upphovsrätt. Produktnamn och logotyper kan även vara skyddade av varumärkesrätt eller enligt marknadsrättslig lagstiftning. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Casa Fonseca.
  1. Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på hemsidan, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan du slutför beställningen och i orderbekräftelsen.
  2. Casa Fonseca strävar efter att hemsidan i största möjliga mån ska innehålla korrekt information. Vi reserverar oss dock för att hemsidan kan innehålla skrivfel och felaktiga priser och vi är inte bundna av priser som du insåg eller borde ha insett var felaktiga. Om ett felaktigt pris har angetts för en beställd produkt, kommer vi att meddela dig och invänta eventuellt godkännande av det korrigerade priset innan beställningen anses godkänd.
  3. Du kan betala för ditt köp genom de betalningsalternativ och enligt de separata betalningsvillkor som anges på hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt alternativt ändra betalsätt om det som du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.
  1. Casa Fonseca kan från tid till annan genomföra kampanjer, rabattkoder och andra erbjudanden för olika produkter (”Erbjudanden”). För produkter som omfattas av sådana Erbjudanden gäller det förmånliga priset eller de förmånliga villkoren under den begränsade period som finns angiven i samband med det aktuella Erbjudandet eller så långt lagret räcker. I övrigt gäller dessa Villkor.
  2. Erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter om det inte uttryckligen anges annat. Vid avslutande eller återkallande av Erbjudandet, ska dessa Villkor gälla i dess helhet för de produkter som tidigare omfattades av Erbjudandet.
   1. Om du har lagt varor i kundvagnen utan att genomföra en beställning, kommer vi att skicka dig en kom-ihåg-lista per e-post över de produkter du har lagt i kundvagnen under förutsättning att du:
    • är kund och inte motsatt dig marknadsföring från oss, eller
    • du i annat fall har samtyckt till att motta marknadsföring från oss.
   2. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring genom att klicka ”unsubscribe” i mejlet du får.
   3. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla produkter som du har lagt i kundvagnen. Om du inte vill återskapa kundvagnen behöver du inte vidta några åtgärder. Pris och tillgänglighet för produkterna är baserade på de priser och den tillgänglighet som gällde när du placerade produkterna i kundvagnen. Vi förbehåller oss därför rätten att ändra priserna i samband med olika Erbjudanden och för slutförsäljning.
  • Vi erbjuder hemleverans till Göteborg, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner. Fast fraktkostnad 69 kr. Fri frakt över 599 kr. 
  • Vi erbjuder även gratis upphämtning för kunder i Göteborgs kommun och omkringliggande kommuner (Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille). Vid hemleverans ringer vi till dig som mottagare för att bekräfta dag och tid för leverans.
  • Normal leveranstid för varor som finns i lager är 2-3 arbetsdagar.
  • Vi reserverar oss för slutförsäljning av produkter. I detta fall kommer vi att meddela dig via e-post.
  • Om din beställning är försenad, kommer du att få ett meddelande om detta.
  • Innan leverans sker, kommer du att motta en avisering som visar att din beställning har tagits emot.
  1. Vid köp av produkter från hemsidan har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar utan att ange något skäl, med undantag för vad som sägs nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela oss inom 14 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten (”Ångerfristen”).
  2. När du gör ditt köp via hemsidan har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har Casa Fonseca rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp som Casa Fonseca ska återbetala dig. Avdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.
  3. I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när du bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).
  4. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Casa Fonseca, innan Ångerfristen har löpt ut. För smidig hantering bör meddelandet innehålla ditt namn, din adress, ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. Meddelandet kan skickas via vårt reklamations- och returformulär alternativt den standardblankett för ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram, se här.
  5. Produkter ska skickas till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna 14-dagarsperiod löpt ut. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.
  6. Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att ångra ditt köp. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Utöver den lagstadgade ångerrätten erbjuder Casa Fonseca alla kunder öppet köp under 14 dagar och bytesrätt. Returer ska göras till Casa Fonseca och hanteras på det sätt som anges under punkten 8 ovan.

OBS! Öppet köp gäller ej på reavaror.

  1. För de produkter som omfattas av garanti, framgår garantitid och övriga villkor för att du ska kunna göra garantin gällande i anslutning till respektive produktbeskrivning på hemsidan.
  2. För att kunna göra gällande garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto och följesedel medfölja reklamationen. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter för olika leverantörer och tillverkare. Var därför uppmärksam på detta när du läser produktbeskrivningen som gäller just för din produkt.
  1. Vid beställning via hemsidan har du alltid rätt att reklamera din produkt inom tre år räknat från den dag du tog emot produkten. Dock begränsas den i tid av vad som anses vara skäligt att begära i hållbarhet. Om du önskar göra gällande fel i produkten ska du kontakta Casa Fonseca så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.
  2. Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna.
  3. Du kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera den till oss på den adress som anges på hemsidan. Returer och reklamationer utan godkänt retur- eller reklamationsnummer accepteras ej. Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att Casa Fonseca tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Casa Fonseca löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.
  4. När Casa Fonseca har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om Casa Fonseca annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan Casa Fonseca istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att Casa Fonseca har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och att Casa Fonseca i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.
  1. Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.
  2. Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Casa Fonseca ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  3. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.